Gopa Maay eh: By Isaak Hasanow, Isaak Unicef. (Fiirsoy fiidiyowka)

<

Aayow amaantota uurkey ky taallo afkey my sheena

Aglyghey ku wiingta ilmighey my deera amarsythee ma

Aayow Amaanta Ally Wiinaghey ma afyaal my koopa

Aayidki Quraamed Al-baqry meelshewa amaanta taalle

Aay ley terrii i Ummaa ley terriiby Aayow ley ky jeede

Afka ng kakiine arrabka nuglaaytoley uurka ky taaloy

Isgoowty Aayow Ahmadki (SCW) aathis eedyny athuudshe

Aayow ng haayneby onok my booreng alaly my weerteng

Asal mariithi andhuufa haayey uurakawa ii qhaadey

Uurki ulees-shey ulees ly saarayi aminti sugoowshe

Aragey i ooytey addingy'y kooykey abshirsithoowshe

Aayowti apaalshe iddo mugsheeny ng oofsymaany

Ooytey i boorkey ng jeedsho kasaasi Aayow ley mahaayne

Hakiing hellythaasey afky tob siyaayi Aayow ley mahaayne

Ereti Aayow ijaar ma haayne amaah ma haayne

Aragshe i nuurshe iyaayowshe haatoley indishe ky taaley

Illis mey ng dheerty arzaaq ba ng aangne Aayowti eraasey

Afkyshe ng diidey iing aapaghaayasi Aayowtey ma haayne

Aajiskey i boorkey ooytitey hami

Sarcoidosis Remission – Aden Protocol

ined Aayowti dhibaasey

Eleeng roog ha jeedey iry hangky guumasi Aayow ley ma haayne

Uthuughey tiraasey athoodkey dhigaasi Aayowtey ma haayne

Uf iing eraane iingku ash-ashaany Aayow ley ma haayne

Alool kiingky qhaad i uur kiing humaathaw Ally ming abuurne

Aasygha by haatho irita my mooghathaw Aayowti eraasi

Apoow i apooyow koli aawow haatony ooftiye ng haayne

Epedkaa by wiinawy Aayowti oroothiye onok ley ku haayti

Aayowti Aawow seddy kol eleengtis ajiibow lahaayti

Amarshe kang diithaw athaabky ooghaw ey kiingku aare

Apaal ho ly sheeghaw Aayowa ng leethey ummuthey ogaatha

Aayowtis ka aasiyaaw athaabki naared aatha la aatha

Aduung mal ky waara amuushy mal huraayo aakiraay my dheere

Efis i masaamah Ally iingku tuukti Aayow iing yabooh

Ajallaa ho kooyto lyky oofsythoony ilintey dareeras

Obsy my qhabaaso Ally-wiinagheeyaa emaanshey eta

Amaanta my gooya Ally-tuuk my dhaafa Aayowtey ogaaw

Ahsaabta hariirsho ahsangki my gooya Aayowey ogaaw

Ally-wiinaw ky tuughey Aayow apaalshe orootha ky weel

Arshiga oroothis Janatul-Firdowsa aruurshe ky weel

Ally-wiinaw ky tuughey Aayow apaalshe orootha ky weel

Arshiga oroothis Janatul-Firdowsa idiye ky weel

Isaak Hassanow, B.BusEcon, MsSocSci

Melbourne, Australia

Unishef@live.com

December 14, 2012

zp8497586rq


NAGALASOO XIRIIR

baidoamedia@hotmail.com

info@baidoamedia.com


Comments are closed.

LATEST NEWS